1. จดจำคำศัพท์

“ตำราฉบับแปลและอธิบายไวยากรณ์” นำเสนอคำศัพท์ใหม่ของแต่ละบทพร้อมคำแปล ลองฝึกแต่งประโยคสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ใหม่เหล่านั้น พร้อมทั้งจดจำคำศัพท์

2. ฝึกใช้รูปประโยค

ทำความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของรูปประโยค ฝึกทำแบบฝึก A และ B โดยออกเสียงไปพร้อมกันด้วยจนกว่าจะใช้รูปประโยคได้คล่อง

3. ฝึกสนทนา

แบบฝึก C เป็นบทสนทนาโต้ตอบสั้น ๆ เมื่อฝึกฝนการใช้รูปประโยคแล้ว ควรฝึกฝนการสนทนาด้วย ใน “บทสนทนา” จะหยิบยกสถานการณ์ที่อาจบังเอิญได้พบในชีวิตประจำวันขึ้นมาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ขณะฟังซีดีให้ลองสมมุติบทบาทว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์นั้น จะช่วยให้โต้ตอบบทสนทนาได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น

4. ตรวจสอบความเข้าใจ

ในแต่ละบทจะมี “แบบฝึกท้ายบท” ให้ตรวจสอบความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้

5. ลองสนทนาในสถานการณ์จริง

ลองทักทายและพูดคุยกับคนญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรียนไปแล้ว การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ทันทีเป็นทางลัดในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้ดีขึ้น

ขั้นตอนการเรียนในแต่ละบท
จดจำคำศัพท์
(1) หัวข้อที่ศึกษา
แบบฝึก A

แบบฝึก B

แบบฝึก C

รูปประโยค • ประโยคตัวอย่าง •
สรุป • ตรวจสอบความเข้าใจ
บทสนทนา
(2) หัวข้อที่ศึกษา
แบบฝึก A

แบบฝึก B

รูปประโยค • ประโยคตัวอย่าง •
สรุป • ตรวจสอบความเข้าใจ
แบบฝึก C

บทสนทนา
แบบฝึกท้ายบท

จะเรียนตามขั้นตอน (1) หรือ (2) ก็ได้ ขอให้ดูหัวข้อที่ศึกษาจากตารางสรุปหัวข้อที่ศึกษาท้ายเล่ม