Ⅰ. Struktura

Drugo izdanje udžbenika Minna no Nihongo Shokyu I sastoji se od dvaju svezaka: Glavni tekst (s CD-om) i Bilješke o prijevodu i gramatici. Počevši s engleskim, Bilješke o prijevodu i gramatici sada su objavljene na više od 14 jezika.

Materijali su sastavljeni s ciljem usvajanja četiriju vještina: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Međutim, Glavni tekst i Bilješke o prijevodu i gramatici ne pružaju nikakve upute o čitanju i pisanju pisama hiragana, katakana ili kanji.

Ⅱ. Sadržaj
1. Glavni tekst
1) Japanski izgovor

Ovaj odjeljak daje primjere glavnih točaka koje treba napomenuti u vezi s japanskim izgovorom.

2) Jezik u učionici, svakodnevni pozdravi i izrazi, brojke

Ovaj odjeljak sadrži popis riječi i izraza koji se upotrebljavaju u učionici, osnovne svakodnevne pozdrave itd.

3) Lekcije

Postoji 25 lekcija od kojih svaka sadrži sljedeće:

① Rečenični uzorci

Osnovni rečenični uzorci koje treba naučiti u toj lekciji.

② Primjeri rečenica

Osnovni rečenični uzorci uključeni u kratke dijaloge kako bi se pokazalo da se upotrebljavaju u stvarnom razgovoru. Uvode se novi prilozi, veznici i drugi dijelovi govora, kao i daljnje točke učenja.

③ Razgovor

U razgovoru se stranci koji žive u Japanu pojavljuju u raznim situacijama. Razgovor sadrži svakodnevne pozdrave i druge izraze, kao i materijal koji treba naučiti u lekciji. Ako je vremenski moguće, učenici mogu pokušati razviti razgovor uvođenjem nekih korisnih riječi navedenih u Bilješkama o prijevodu i gramatici.

④ Vježbe

Vježbe su podijeljene na tri razine: A, B i C.

Vježba A prikazana je kako bi pomogla učenicima da jednostavnije razumiju gramatičku strukturu. Osmišljena je kako bi se učenicima pojednostavnilo vježbanje konjugiranja glagolā i stvaranje poveznica, kao i savladavanje osnovnih rečeničnih uzoraka.

U Vježbi B upotrebljavaju se razni oblici za jačanje razumijevanja osnovnih rečeničnih uzoraka učenika. Broj sa strelicom(➡) označava vježbu u kojoj se upotrebljava ilustracija.

Vježba C osmišljena je za poboljšavanje komunikacijskih vještina učenika. Učenici se koriste ovom vježbom za vježbanje razgovora dok zamjenjuju podcrtane riječi u određenom razgovoru alternativama koje odgovaraju situaciji. Međutim, kako bismo spriječili da to postane jednostavna vježba zamjene, izbjegavali smo, gdje god je to bilo moguće, upotrebu riječi za označivanje zamjena. To znači da su vježbe veoma otvorene, a učenici mogu stvarati razne primjere razgovora na temelju jedne ilustracije.

Modeli odgovora na Vježbe B i C dostupni su u zasebnom svesku.

⑤ Pitanja za vježbu

Postoje tri vrste pitanja za vježbu: slušanje s razumijevanjem, gramatika i čitanje s razumijevanjem. Pitanja za slušanje s razumijevanjem podijeljena su na dvije vrste: odgovaranje na kratka pitanja i slušanje kratkih razgovora i razumijevanje ključnih točaka. Gramatičkim pitanjima provjeravaju se razumijevanje vokabulara i gramatike. Za čitanje s razumijevanjem učenici čitaju jednostavan odlomak s vokabularom i gramatikom koje su već proučavali i obavljaju razne vrste zadataka koji se odnose na sadržaj.

⑥ Pregled

Predviđen je kako bi se učenicima omogućilo da svakih nekoliko lekcija ponovno prođu bitne točke.

⑦ Sažetak prilogā, veznikā i razgovornih izraza

To su pitanja za vježbu osmišljena za omogućivanje učenicima pregledavanja prilogā, veznikā i razgovornih izraza predstavljenih u ovom udžbeniku.

4) Glagolski oblici

U ovom odjeljku sažimaju se glagolski oblici predstavljeni u udžbeniku s raznim oblicima koji se dodaju na kraju glagolā.

5) Tablica ključnih točaka učenja

Ovo je sažetak ključnih točaka učenja predstavljenih u ovom udžbeniku s naglaskom na Vježbu A. Označava koji su od rečeničnih uzoraka, rečeničnih primjera, Vježbi B i C relevantni za svaku od točaka učenja uvedenih u vježbi A.

6) Kazalo

Uključuje jezik u učionici, svakodnevne pozdrave i izraze te novi vokabular i izraze koji se pojavljuju u svakoj lekciji s referencijama na lekciju u kojoj se prvi put pojavljuju.

7) Priloženi CD

CD koji se prilaže uz ovaj udžbenik sadrži razgovore i vježbe slušanja s razumijevanjem iz svake lekcije.

2. Bilješke o prijevodu i gramatici
1) Objašnjenja općih značajki japanskog jezika, kao i japanskog pisma i sustavā izgovora.
2) Prijevodi jezika u učionici i svakodnevni pozdravi i izrazi.
3) Sljedeće za svaku od lekcija od 1 do 25:

① Nove riječi i njihovi prijevodi.

② Prijevodi rečeničnih uzoraka, rečeničnih primjera i razgovora.

③ Korisne riječi relevantne za svaku lekciju i isječke informacija o Japanu.

④ Objašnjenja gramatike rečeničnih uzoraka i izraza.

4) Sažetak načina izražavanja brojeva, vremena i vremenskih razdoblja, popis sufikasa brojevnih riječi i konjugacija glagolā.
Ⅲ. Vrijeme potrebno za završavanje lekcija

Kao smjernica, učenicima bi trebalo 4 – 6 sati da prođu svaku lekciju i 150 sati da završe cijeli udžbenik.

Ⅳ. Rječnik

Knjiga sadrži oko 1000 riječi, uglavnom onih koje se često upotrebljavaju u svakodnevnom životu.

Ⅴ. Upotreba znakova pisma kanji

Gdje god je to bilo moguće, znakovi pisma kanji upotrijebljeni u ovom udžbeniku odabrani su s popisa znakova pisma kanji za redovitu uporabu (Joyo Kanji) koji je objavila japanska vlada 1981. godine.

1) 熟字訓「熟字訓(じゅくじくん)」(riječi koje nastaju od dvaju ili više znakova pisma kanji i koje se čitaju na poseban način) koje se pojavljuju u prilogu popisa Joyo Kanji napisane su pismom kanji:

npr.
友達(ともだち) prijatelj
果物(くだもの) voće
眼鏡(めがね) naočale

2) Neki znakovi pisma kanji i čitanja koji se ne pojavljuju na popisu Joyo Kanji upotrijebljeni su u nazivima mjesta, imenima ljudi i drugim vlastitim imenicama, te riječima iz umjetničkih, kulturnih i drugih specijaliziranih područja:

npr.
大阪(おおさか) Osaka
奈良(なら) Nara
歌舞伎(かぶき) kabuki

3) Radi lakšeg čitanja teksta, neke su riječi napisane na pismu kana iako se pojavljuju na popisu Joyo Kanji:

npr.
ある((る・(る) imati postojati
たぶん(多分(たぶん) vjerojatno
きのう(昨日(きのう) jučer

4) Brojke se obično prikazuju kao arapske brojke:

npr.
() devet sati
(がつ)1日(ついたち) 1. travnja
(ひと) jedan

Ⅵ. Razno

1) Riječi koje se mogu izostaviti nalaze se u uglatim zagradama:

npr.
(ちち)は 54[(さい)]です。 Moj otac ima 54 [godine].

2) Sinonimne riječi i izrazi nalaze se u okruglim zagradama:

npr.
だれ(どなた) tko