Ⅰ. Struktura

Drugo izdanje Minna no Nihongo Shokyu I sastoji se iz dva toma: Glavni tekst (sa CD-om) i Napomene o prevodu i gramatici. Počevši od engleskog, Napomene o prevodu i gramatici sada su objavljene na više od 14 jezika.

Materijali su sastavljeni sa ciljem usvajanja četiri veštine: govora, slušanja, čitanja i pisanja. Međutim, Glavni tekst i Napomene o prevodu i gramatici ne pružaju nikakvo uputstvo za čitanje i pisanje hiragane, katakane ili kanđija.

Ⅱ. Sadržaj
1. Glavni tekst
1) Japanski izgovor

Ovaj odeljak daje primere glavnih tačaka koje treba napomenuti u vezi sa japanskim izgovorom.

2) Jezik u učionici, svakodnevni pozdravi i izrazi, brojevi

Ovaj odeljak sadrži spisak reči i fraza koje se koriste u učionici, osnovne svakodnevne pozdrave itd.

3) Lekcije

Postoji 25 lekcija, od kojih svaka sadrži sledeće:

① Rečenični obrasci

Osnovni rečenični obrasci koje treba naučiti u toj lekciji.

② Primeri rečenica

Osnovni rečenični obrasci primenjeni u kratkim dijalozima kako bi se pokazalo kako se koriste u stvarnom razgovoru. Uvode se i novi prilozi, veznici i drugi delovi govora, kao i dodatne tačke za učenje.

③ Razgovor

U razgovoru se stranci koji žive u Japanu pojavljuju u različitim situacijama. Razgovor uključuje svakodnevne pozdrave i druge izraze, kao i materijal koji treba naučiti u okviru lekcije. Ako vreme dozvoljava, učenici mogu pokušati da razviju razgovor uvođenjem nekih od korisnih reči navedenih u Napomenama o prevodu i gramatici.

④ Vežbe

Vežbe su podeljene u tri nivoa: A, B i C.

Vežba A je postavljena vizuelno kako bi se učenicima pomoglo da lakše razumeju gramatičku strukturu. Sastavljena je tako da učenicima olakša vežbanje konjugacije glagola i formiranje veza, kao i ovladavanje osnovnim rečeničnim obrascima.

Vežba B koristi različite oblike za produbljivanje razumevanja osnovnih rečeničnih obrazaca kod učenika. Broj sa strelicom(➡) označava vežbu koja koristi ilustraciju.

Vežba C je sastavljena tako da pomogne učenicima da poboljšaju svoje komunikacione sposobnosti. U okviru ove vežbe učenici rade na veštini vođenja razgovora dok zamenjuju podvučene reči u određenom razgovoru alternativama koje odgovaraju situaciji; međutim, da bismo sprečili da ovo postane jednostavna vežba zamene reči, izbegavali smo, kad god je bilo moguće, da koristimo reči koje bi ukazivale na zamene. To znači da su vežbe veoma fleksibilne i daju prostora učenicima da kreiraju različite konverzacijske primere na osnovu jedne ilustracije.

Modeli odgovora na Vežbe B i C dostupni su u posebnom tomu.

⑤ Pitanja za vežbu

Postoje tri vrste pitanja za vežbu: razumevanje audio-materijala, gramatika i razumevanje pročitanog materijala. Pitanja razumevanja audio-materijala dodatno su podeljena u dva tipa: odgovaranje na kratka pitanja i slušanje kratkih razgovora i shvatanje ključnih tačaka. Gramatička pitanja proveravaju razumevanje učenika što se tiče vokabulara i gramatičkih tačaka. Za pitanja razumevanja pročitanog materijala, učenici čitaju jednostavan pasus koji uključuje vokabular i gramatiku s kojima su se već upoznali i obavljaju različite vrste zadataka koji se odnose na njegov sadržaj.

⑥ Pregled

Ovo je obezbeđeno kako bi učenici mogli da nakon svakih nekoliko časova još jednom ponove glavne tačke.

⑦ Rezime priloga, veznika i konverzacijskih izraza

To su pitanja za vežbu sastavljena tako da omoguće učenicima da ponove priloge, veznike i konverzacijske izraze navedene u ovom udžbeniku.

4) Glagolski oblici

Ovaj odeljak sažeto prikazuje glagolske oblike navedene u ovom udžbeniku, zajedno sa različitim oblicima koji se dodaju na kraju glagola.

5) Tabela ključnih tačaka učenja

Ovo je rezime ključnih tačaka učenja navedenih u ovom udžbeniku, sa fokusom na Vežbu A. Označava rečenične obrasce, primere rečenica i vežbe B i C relevantne za svaku od tačaka učenja navedenih u vežbi A.

6) Indeks

To uključuje jezik u učionici, svakodnevne pozdrave i izraze, kao i novi vokabular i izraze koji se pojavljuju u svakoj lekciji, sa referencama na lekciju u kojoj se prvi put pojavljuju.

7) Priložen CD

CD priložen uz ovu knjigu sadrži razgovore i vežbe za razumevanje audio-materijala iz svake lekcije.

2. Napomene o prevodu i gramatici
1) Objašnjenja opštih odlika japanskog, kao i japanskog pisma i sistema za izgovor.
2) Prevodi jezika u učionici, svakodnevnih pozdrava i izraza.
3) Sledeće za svaku lekciju od 1 do 25:

① Nove reči i njihov prevod.

② Prevodi rečeničnih obrazaca, primera rečenica i razgovora.

③ Korisne reči relevantne za svaku lekciju i isečke informacija o Japanu.

④ Objašnjenja gramatike rečeničnih obrazaca i izraza.

4) Rezime izražavanja brojeva, vremena i vremenskih perioda, spisak sufiksa brojivih reči i konjugacija glagola.
Ⅲ. Vreme potrebno za završetak lekcija

Kao smernica, učenicima bi trebalo da bude potrebno 4–6 sati da obrade svaku lekciju i 150 sati da završe celu knjigu.

Ⅳ. Rečnik

U knjizi je predstavljeno oko 1.000 reči, uglavnom onih koje se često koriste u svakodnevnom životu.

Ⅴ. Korišćenje znakova kanđi

Gde god je to bilo moguće, znakovi kanđi koji se koriste u ovoj knjizi odabrani su sa spiska kanđi za redovnu upotrebu (Joyo Kanji) koji je objavila japanska vlada 1981. godine.

1) 熟字訓「熟字訓(じゅくじくん)」(reči koje su formirane od dva ili više kanđija i imaju posebno čitanje) koje se pojavljuju u prilogu spisku Joyo Kanji napisane su na kanđiju:

npr.
友達(ともだち) prijatelj
果物(くだもの) voće
眼鏡(めがね) naočare

2) Neki znakovi kanđi i čitanja koja se ne pojavljuju u spisku Joyo Kanji korišćeni su u nazivima mesta, imenima ljudi i drugim vlastitim imenicama, kao i u rečima iz umetničkih, kulturnih i drugih specijalizovanih oblasti:

npr.
大阪(おおさか) Osaka
奈良(なら) Nara
歌舞伎(かぶき) kabuki

3) Da bi tekst bio lakši za čitanje, neke reči su napisane na pismu kana iako se pojavljuju na spisku Joyo Kanji:

npr.
ある((る・(る) postoji
たぶん(多分(たぶん) verovatno
きのう(昨日(きのう) juče

4) Brojevi se obično prikazuju kao arapski brojevi:

npr.
() devet sati
(がつ)1日(ついたち) 1. april
(ひと) jedan

Ⅵ. Razno

1) Reči koje se mogu izostaviti nalaze se u uglastim zagradama:

npr.
(ちち)は 54[(さい)]です。 Moj otac ima 54 [godine].

2) Sinonimne reči i izrazi nalaze se u okruglim zagradama:

npr.
だれ(どなた) ko